Главная Вопросы ГАИ
Новости Полезное
Авто-базар Закон
Новые авто Каталог предприятий
Автосалоны
Обучение ПДД Тест-драйв
RSS-новости RSS-вопросы ГАИ
   
 Карта сайта
Главная Новости
Авто-базар Полезное
Новые авто Каталог предприятий
Карта предприятий Закон
Отзывы автовладельцев Тест-драйв
Форум Задать вопрос ГАИ
Обучение ПДД Автосалоныnew
Контакты

   Поиск по сайту

Главная/Закон

ґ) погодження зразків страхових полісів та спеціального знака
з Уповноваженим органом; погодження положення про централізовану
базу даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності, яке затверджується Уповноваженим органом;
( Підпункт "ґ" пункту 47.4 статті 47 в редакції Закону N 2902-IV
( 2902-15 ) від 22.09.2005 )

д) скликання засідань загальних зборів членів МТСБУ.

47.5. Засідання президії скликаються президентом не рідше
одного разу на місяць. Позачергове засідання президії скликається
у будь-який час на вимогу будь-яких двох членів президії. У разі
якщо повноважне засідання президії не скликається протягом 45 днів
або президія не спроможна прийняти рішення, відповідні
повноваження президії виконуються Координаційною радою МТСБУ.

Засідання президії вважається повноважним, якщо на ньому
присутні не менше п'яти членів президії. Рішення президії
приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні президії. У
разі рівності голосів голос президента має перевагу.

Стаття 48. Дирекція МТСБУ

48.1. Дирекція МТСБУ здійснює оперативне керівництво
діяльністю МТСБУ і очолюється директором. Директор призначається
президією МТСБУ за погодженням з Координаційною радою МТСБУ.
Директор пропонує кандидатури своїх заступників, які призначаються
президією за погодженням з Координаційною радою МТСБУ.

48.2. Директор може бути у будь-який час відкликаний із своєї
посади або відсторонений від виконання своїх обов'язків
Координаційною радою МТСБУ або президією МТСБУ за погодженням з
Координаційною радою МТСБУ у разі невідповідності його дій вимогам
законодавства, Статуту МТСБУ, рішенням загальних зборів членів
МТСБУ, президії або Координаційної ради МТСБУ.

48.3. Структура, функції, компетенція, порядок роботи
дирекції МТСБУ визначаються Статутом МТСБУ.

Розділ V
ВИМОГИ ДО СТРАХОВИКІВ ТА ЧЛЕНСТВО В МТСБУ

Стаття 49. Умови здійснення обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності

49.1. Обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності має право здійснювати страховик, який:

має ліцензію на здійснення даного виду страхування;

є членом МТСБУ.

49.2. Підставами для отримання ліцензії на здійснення
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є
відповідність ліцензійним умовам, що встановлюються Уповноваженим
органом та містять вимоги щодо розміру статутного фонду, досвіду
роботи на ринку добровільного страхування цивільної
відповідальності власників транспортних засобів, сформованих
страхових резервів, наявності кваліфікованого персоналу та
можливостей опрацювання претензій на всій території України.

У разі невідповідності страховика ліцензійним умовам
Уповноважений орган має право своїм рішенням тимчасово зупинити
дію ліцензії до усунення порушень, виявлених за результатами
перевірки. В разі якщо зазначені порушення не будуть усунуті в
строки, визначені у рішенні Уповноваженого органу, Уповноважений
орган має право анулювати ліцензію такого страховика.

Стаття 50. Статус членів МТСБУ

Страховики можуть входити до складу МТСБУ як асоційовані та
повні його члени.

Право укладення договорів міжнародного страхування надається
тільки повним членам МТСБУ.

Стаття 51. Умови і порядок набуття статусу асоційованого та
повного члена МТСБУ

51.1. Для набуття статусу асоційованого члена МТСБУ страховик
зобов'язаний:

а) отримати ліцензію на здійснення страхування
цивільно-правової відповідальності;

б) сплатити до фонду захисту потерпілих гарантійний внесок у
розмірі, визначеному положенням про цей фонд, у сумі, не меншій за
еквівалент 100 тисяч євро.

МТСБУ не має права відмовити в наданні статусу асоційованого
члена страховику, який відповідає зазначеним умовам. Рішення за
заявою страховика про надання йому статусу асоційованого члена
МТСБУ має бути прийняте на найближчих загальних зборах членів
МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви.

Повернення гарантійного внеску страховику - асоційованому
члену МТСБУ у тій частині, що дорівнює загальному ліміту
відповідальності цього страховика по всіх договорах обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності, що були ним
укладені протягом останніх трьох років перед виходом страховика із
складу МТСБУ, здійснюється протягом трьох років з дня виходу його
із складу МТСБУ з урахуванням частки інвестиційного доходу,
отриманого на його долю внеску, і спрямованої на поповнення фонду
захисту потерпілих, та з вирахуванням сум страхових відшкодувань
за внутрішніми договорами страхування, що були здійснені МТСБУ за
цього страховика.

Сума гарантійного внеску, що перевищує загальний ліміт
відповідальності страховика за договорами обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності, що були укладені
протягом останніх трьох років перед виходом страховика із складу
МТСБУ, та суми страхових відшкодувань за внутрішніми договорами
страхування, що були здійснені МТСБУ за цього страховика,
виплачується страховику протягом трьох місяців з дня виходу із
складу МТСБУ.

51.2. Якщо МТСБУ сплатило за страховика - асоційованого члена
МТСБУ страхові відшкодування і сумарний розмір внесків такого
страховика до фонду захисту потерпілих став меншим, ніж розмір
гарантійного внеску, а страховик - асоційований член не
компенсував такі виплати протягом трьох місяців, такий страховик
втрачає статус асоційованого члена. Повторне набуття статусу
асоційованого члена можливе лише після повного погашення
заборгованості, а також пені у розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діє у період, за який
нараховується пеня, та внесення 150 відсотків розміру суми
гарантійного внеску, передбаченого підпунктом "б" пункту 51.1 цієї
статті.

51.3. Для набуття статусу повного члена МТСБУ страховик
зобов'язаний:

а) бути асоційованим членом МТСБУ;

б) здійснити гарантійний внесок на умовах, визначених у
міжнародній системі автомобільного страхування "Зелена картка".

Рішення за заявою страховика про надання йому статусу повного
члена МТСБУ має бути прийняте на найближчих загальних зборах
членів МТСБУ, але не пізніше шести місяців з дня подання заяви.
МТСБУ не має права відмовити в наданні статусу повного члена
страховику, який відповідає зазначеним умовам.

Повернення гарантійного внеску страховику - повному члену
МТСБУ здійснюється протягом п'яти років після втрати статусу
повного члена МТСБУ, з урахуванням частки інвестиційного доходу,
отриманого на його долю внеску, і спрямованої на поповнення фонду
захисту потерпілих, та з вирахуванням сум страхових відшкодувань
за договорами міжнародного страхування, що були здійснені МТСБУ за
цього страховика.

51.4. Повні члени МТСБУ зобов'язані здійснювати виплату
страхового відшкодування у разі настання страхового випадку, який
спричинили їх страхувальники на території інших держав, з
уповноваженими організаціями з страхування цивільно-правової
відповідальності яких МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання
договорів такого страхування. Якщо виплату страхового
відшкодування здійснило МТСБУ, повні члени відшкодовують йому цю
виплату і сплачують пеню за період від дати виплати, здійсненої
МТСБУ, до дати здійснення повним членом компенсаційного платежу на
користь МТСБУ, з розрахунку подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діє у період, за який
нараховується пеня.

51.5. Повні члени МТСБУ зобов'язані виконувати вимоги
договорів про співпрацю між ними та МТСБУ, а також угод, укладених
МТСБУ з уповноваженими організаціями інших країн з страхування
цивільно-правової відповідальності.

51.6. Якщо МТСБУ сплатило за страховика - повного члена МТСБУ
страхові відшкодування в обсягах, що перебільшують суму
гарантійного внеску, а страховик - повний член не компенсував такі
виплати протягом шести місяців, такий страховик втрачає статус
повного члена. Повторне набуття статусу повного члена можливе лише
після повного погашення заборгованості разом із пенею в розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у
період, за який нараховується пеня, та внесення 150 відсотків
розміру суми гарантійного внеску, передбаченого підпунктом "б"
пункту 51.3 цієї статті.

51.7. У разі ліквідації страховика або визнання його
неплатоспроможним (банкрутом) відповідно до закону страховик
зобов'язаний передати до МТСБУ всі матеріали щодо укладених ним
договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності. При цьому такий страховик зобов'язаний
перерахувати до відповідних централізованих страхових резервних
фондів кошти в обсягах сум незароблених страхових премій з цього
виду страхування.

51.8. Члени МТСБУ зобов'язані сплачувати:

а) членські внески у розмірі, визначеному загальними зборами
членів МТСБУ;

б) гарантійні та інші внески до централізованих страхових
резервних фондів у розмірі, визначеному цим Законом;

в) відрахування з премій обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності відповідно до цього Закону.

У разі несвоєчасного внесення платежів до фонду страхових
гарантій та фонду захисту потерпілих страховик сплачує на користь
МТСБУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки, встановленої
Національним банком України, що діє у період, за який
нараховується пеня.

51.9. Кошти, сплачені страховиками до централізованих
страхових резервних фондів МТСБУ як гарантійні внески, та
відрахування з премій обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів є коштами
страхових резервів таких страховиків.

МТСБУ має право розпоряджатися зазначеними коштами виключно
відповідно до умов, визначених цим Законом та Статутом МТСБУ.

51.10. Порушення строків сплати внесків та здійснення
відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до цього Закону,
або здійснення таких внесків та відрахувань не в повному обсязі
протягом двох місяців позбавляє страховика членства в МТСБУ.
( Статтю 51 доповнено пунктом 51.10 згідно із Законом N 2902-IV
( 2902-15 ) від 22.09.2005 )

Стаття 52. Порядок припинення членства в МТСБУ

Про намір вийти з членів МТСБУ страховик повідомляє
Уповноважений орган та МТСБУ і припиняє діяльність, пов'язану з
укладенням договорів обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності. При цьому страховик зобов'язаний виконати свої
зобов'язання згідно з укладеними ним договорами обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності.

Розділ VI
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ

Стаття 53. Обов'язки підрозділів Державтоінспекції МВС
України щодо перевірки та контролю обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності
{ Назва статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Посадові особи підрозділів Державтоінспекції МВС України, що
мають право здійснювати контроль за дотриманням правил дорожнього
руху, перевіряють документи водія транспортного засобу, які
підтверджують наявність чинного договору обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності.
{ Текст статті 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 54. Обов'язки центральних органів Державної
прикордонної служби України щодо перевірки
обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності при перетинанні транспортним
засобом державного кордону України

54.1. Посадові особи відповідних органів Державної
прикордонної служби України здійснюють перевірку наявності чинного
на території України договору обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів, які перетинають державний кордон України, незалежно від
належності та місця реєстрації транспортного засобу.

54.2. Якщо водій транспортного засобу при в'їзді на територію
України не може пред'явити документ, який підтверджує наявність
чинного на території України договору обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності, подальший рух транспортного
засобу допускається лише після укладення відповідного договору
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Стаття 55. Єдина централізована база даних

55.1. З метою організації обміну інформацією про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності та контролю за його
здійсненням створюється єдина централізована база даних, яка
містить відомості про чинні та припинені договори обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності, страхові випадки,
що мали місце, транспортні засоби та їх власників.

55.2. Оператором єдиної централізованої бази даних є МТСБУ.
Користування інформаційними ресурсами єдиної централізованої бази
даних є вільним і загальнодоступним, за винятком інформації, яка
відповідно до законодавства є інформацією обмеженого доступу.

55.3. Користування інформацією обмеженого доступу
здійснюється на безоплатній основі страховиками та МТСБУ, а також
органами державної влади відповідно до їх компетенції, яка
встановлена законом.

55.4. Перелік інформації, що надається в обов'язковому
порядку органами державної влади, страховиками, іншими особами для
формування інформаційних ресурсів єдиної централізованої бази
даних, порядок надання користувачам інформації, що в ній
міститься, органи та організації, відповідальні за збір та обробку
вказаних інформаційних ресурсів, а також порядок користування
централізованою базою даних та інформацією, отриманою з
централізованої бази даних, визначаються в положенні про єдину
централізовану базу даних щодо обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності, яке затверджується
Уповноваженим органом за погодженням з МТСБУ.

55.5. Створення та утримання централізованої бази даних
фінансується за рахунок коштів МТСБУ, джерелом формування яких є
членські внески страховиків - членів МТСБУ.

Стаття 56. Інформаційна взаємодія

56.1. Підрозділи державної влади, органи місцевого
самоврядування, юридичні особи та громадяни зобов'язані безоплатно
надавати на запит страховиків та МТСБУ інформацію, якою вони
володіють (у тому числі і конфіденційну), що пов'язана з
страховими випадками з обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності або з подіями, що були підставою для подання
потерпілими вимог про відшкодування шкоди МТСБУ. Органи
Державтоінспекції МВС України також надають безоплатно страховикам
та МТСБУ на їх запити відомості про реєстрацію транспортних
засобів, з власниками яких ці страховики укладають договори
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності,
дорожньо-транспортні пригоди, що мали місце.
{ Пункт 56.1 статті 56 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

56.2. Страховики та МТСБУ зобов'язані дотримуватися
встановлених законом режиму захисту та обробки конфіденційної
інформації, що отримується, а також порядку її використання.

56.3. Страховики зобов'язані надавати органам
Державтоінспекції МВС України на їх запити відомості про укладені,
недійсні та ті, що припинили свою дію, договори обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності.

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2005 року, крім
пункту 21.4 статті 21 та підпункту "а" пункту 41.1 статті 41 цього
Закону, які набирають чинності через три місяці з дня набрання
чинності цим Законом.

2. Кабінету Міністрів України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

3. Уповноваженому органу:

а) в шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону
розробити та затвердити нормативно-правові акти, що випливають із
цього Закону;

б) протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону
затвердити план заходів щодо впровадження системи щоденного
контролю за формуванням страхових резервів страхових організацій,
що мають право укладати договори обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.

4. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом
відрахування страховиків з премій обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності становлять:

а) до фонду страхових гарантій - 5 відсотків з премій,
отриманих за міжнародними договорами обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності;

б) до фонду захисту потерпілих - 5 відсотків з премій,
отриманих за внутрішніми договорами обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності.

5. Протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону
МТСБУ розраховує актуарним методом на підставі статистичних даних
базовий платіж, передбачений пунктом 7.1 статті 7 цього Закону, та
подає його на узгодження до Уповноваженого органу. Розмір базового
страхового платежу затверджується Уповноваженим органом у термін,
не більший за 45 календарних днів з дня подання МТСБУ відповідної
пропозиції до Уповноваженого органу. Якщо протягом такого строку
Уповноважений орган не затверджує розмір базового страхового
платежу, то його розмір встановлюється на рівні 100 гривень.

6. Протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом
застосовуються такі коригуючі коефіцієнти до страхових платежів:

Тип коригуючого Договір Договір Договір
коефіцієнта залежно від: I типу II типу III типу

I. типу транспортного
засобу

1. легковий автомобіль

1) до 1600 кубічних
сантиметрів 0,71 1,41 0,71

2) 1600-2000 кубічних
сантиметрів 0,94 1,41 0,94

3) 2000-3000 кубічних
сантиметрів 1,39 1,41 1,39

4) 3000 кубічних
сантиметрів і більше 1,41 1,41 1,41

2. причепи до легкових
автомобілів 0,27 0,27 0,27

3. автобуси з кількістю
місць для сидіння

1) до 20 чоловік 3,04 3,58 3,04

2) більше 20 чоловік 3,58 3,58 3,58

4. вантажні автомобілі
вантажопідйомністю

1) до 2 тонн 1,68 1,86 1,68

2) понад 2 тонни 1,86 1,86 1,86

5. причепи до вантажних
автомобілів 0,57 0,57 0,57

6. мотоцикли та моторолери

1) до 300 кубічних
сантиметрів 0,27 0,54 0,27

2) 300 кубічних
сантиметрів та більше 0,54 0,54 0,54

II. території переваж-
ного використання
транспортного засобу

1) місто Київ 1,5-1,8 1,5-1,8 1,5-1,8

2) міста з населенням
більше 1 мільйона
чоловік 1,2-1,5 1,5-1,8 1,2-1,5

3) міста з населенням
1 мільйон-500 тисяч
чоловік 1-1,2 1,5-1,8 1-1,2

4) міста з населенням
500-100 тисяч чоловік 0,8-1 1,5-1,8 0,8-1

5) населені пункти з
населенням менше
100 тисяч чоловік 0,5-0,8 1,5-1,8 0,5-0,8

III. сфери використання
транспортного засобу

1) автомобіль, який
використовується
юридичною особою 1,1-1,2 1,1-1,2 1,1-1,2

2) автомобіль, який
використовується
фізичною особою 1 1,1-1,2 1

IV. водійського стажу
осіб, відповідальність
яких застрахована за
договором

1) до 1 року 1,2-1,5 1,2-1,5 1,2-1,5

2) 1-3 роки 1,2-1,5 1-1,1 1-1,1

3) 3-10 років 1,2-1,5 1 1

4) більше 10 років 1,2-1,5 0,9-1 0,9-1

V. кількості зазначених
у договорі осіб

1) одна особа 1

2) дві особи 1-1,1

3) 3-5 осіб 1,2-1,4

VI. наявності або
відсутності у
страхувальника
(протягом попереднього
року) доведених у
судовому порядку спроб
страхового шахрайства
або випадків, що були
підставою для пред'яв-
лення регресного позову
згідно із статтею 38
цього Закону

1) наявність 2 2 2

2) відсутність 1 1 1.

7. Коригуючі коефіцієнти розраховуються з кратністю 0,01.

8. При розрахунку страхового платежу добуток коригуючих
коефіцієнтів II, III, IV типів не може бути меншим за половину
коригуючого коефіцієнта I типу та перевищувати трикратний його
розмір. ( Пункт 8 розділу VII в редакції Закону N 2902-IV
( 2902-15 ) від 22.09.2005 )

9. Якщо договір страхування укладається на умовах III типу,
визначеному пунктом 15.3 статті 15 цього Закону, але в ньому
зазначені декілька осіб, відповідальність яких застрахована, при
розрахунку страхового платежу застосовується такий коефіцієнт
групи IV, що відповідає особі, відповідальність якої застрахована,
з найменшим водійським стажем серед визначених у договорі.

10. У разі якщо договір обов'язкового страхування укладається
на строк менший, ніж один рік, застосовуються такі додаткові
коефіцієнти залежно від строку дії договору:

Строк дії договору Коефіцієнт, що застосовується до річного
страхового платежу

15 днів 15 %

1 місяць 20 %

2 місяці 30 %

3 місяці 40 %

4 місяці 50 %

5 місяців 60 %

6 місяців 70 %

7 місяців 75 %

8 місяців 80 %

9 місяців 85 %

10 місяців 90 %

11 місяців 95 %

12 місяців 100 %.

11. Кошти фонду захисту потерпілих МТСБУ, вільні від
зобов'язань, які на момент набрання чинності цим Законом були
внесені страховиками до фонду захисту потерпілих МТСБУ,
зараховуються пропорційно відрахуванням страховиків як частина
гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, встановленого цим
Законом.

11-1. У разі одночасного укладання одним страхувальником
п'яти і більше внутрішніх договорів страхування строком на один
рік страховий платіж зменшується таким чином:

від 5 до 10 транспортних засобів - на 5 відсотків;

від 10 до 20 транспортних засобів - на 10 відсотків;

від 20 транспортних засобів і більше - на 15 відсотків.
( Розділ VII доповнено пунктом 11-1 згідно із Законом N 2902-IV
( 2902-15 ) від 22.09.2005 )

12. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) абзац перший частини третьої статті 126 Кодексу України
про адміністративні правопорушення ( 80731-10 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51,
ст. 1122) доповнити словами "а у випадках, передбачених
законодавством, страхового поліса про укладання договору
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів";

2) в абзаці першому пункту 21 частини першої статті 11 Закону
України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 4, ст. 20) після слів "товарно-транспортним документам"
доповнити словами "наявність страхового поліса (сертифіката), про
укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів";

3) абзац другий частини другої статті 16 Закону України "Про
дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 31, ст. 338; 2003 р., N 29, ст. 233) доповнити словами
"а у випадках, передбачених законодавством, страховий поліс
(сертифікат) про укладання договору обов'язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів";

4) у Законі України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50, N 16, ст. 114;
2004 р., N 2, ст. 6):

а) пункт 9 частини першої статті 7 викласти у такій редакції:

"9) страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів";

б) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Об'єднання страховиків

Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші
об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів
своїх членів та здійснення спільних програм, якщо їх утворення не
суперечить законодавству України. Ці об'єднання не можуть
займатися страховою діяльністю.

Об'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають
прав юридичної особи після їх державної реєстрації. Орган, що
здійснює реєстрацію об'єднань страховиків, у десятиденний строк з
дня реєстрації повідомляє про це Уповноважений орган.

Страховики, яким дозволено займатися страхуванням авіаційних
ризиків, та страховики, яким дозволено займатися страхуванням
морських ризиків, можуть створити Авіаційне страхове бюро та
Морське страхове бюро, які мають бути юридичними особами, що
утримуються за рахунок коштів страховиків.

Страховики, які мають дозвіл на страхування відповідальності
операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна
внаслідок ядерного інциденту, зобов'язані утворити ядерний
страховий пул, який має бути юридичною особою, що утримується за
рахунок коштів страховиків";

в) статтю 31 після частини першої доповнити двома новими
частинами такого змісту:

"Страховики зобов'язані формувати і вести облік страхових
резервів у порядку та обсягах, встановлених цим Законом, станом на
кожен день.

Установити, що страховики, які мають право укладати договори
обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, формують та ведуть облік
страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та
страхового резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку".

У зв'язку з цим частини другу-двадцяту вважати відповідно
частинами четвертою-двадцять другою.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 1 липня 2004 року
N 1961-IV

Страница 1 2 3

© Все права защищены. 2008-2009
Контакты | Реклама на сайте
При использовании материалов ссылка на Автомир Мариуполя обязательна. (Для интернет-изданий — гиперссылка).
АвтоПоиск - подержанные авто. Автобазар Система Orphus